Disclaimer & privacy

 
Disclaimer

 • Deze website heeft een informatief karakter: aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De informatie op tekst2.nl kan periodiek en zonder aankondiging worden gewijzigd. Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld, geeft Tekst2 geen garantie op de volledigheid, actualiteit en juistheid van de content.
 • Tekst2 is op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade dan ook -directe of indirect-, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke imperfectie of fout in de inhoud van deze website en/of van het gebruik van de vermelde informatie.
 • De links op deze website ondersteunen de aangeboden informatie: Tekst2 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar wordt verwezen. De bezoeker is zelf aansprakelijk bij het gebruik van deze links.

Auteursrecht
Het auteursrecht van zowel de teksten als de foto’s op deze site is uitdrukkelijk voorbehouden aan Tekst2. Teksten en beeldmateriaal van deze website mogen niet worden overgenomen, gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekst2.

Privacyverklaring

IDENTITEIT
Tekst2, gevestigd aan de Kloosterlaan 172 in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Heb je vragen over de privacy? Neem dan contact op met Kristel Beerling: telefoon: 06 19 95 69 05 of mail: kristel@tekst2.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tekst2 verwerkt je persoonsgegevens, nadat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. We gebruiken je gegevens alleen voor onze eigen dienstverlening en voor de administratieve afhandeling daarvan. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen dit echter niet controleren. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem contact op via kristel@tekst2.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Tekst2 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen/mailen, om een (mogelijke) opdracht uit te voeren
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren
 • Om je betaling te afhandelen
 • Tekst2 verwerkt wettelijk verplichte persoonsgegevens, die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tekst2 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. We gebruiken de volgende computerprogramma's of -systemen:
Microsoft Office – tekstbewerking/administratie
Google – achterhalen relevante/aanvullende informatie teksten
SnelStart – administratieafhandeling en belastingaangifte door administratiekantoor
Wordpress – beheer websites
Dropbox – archivering, delen relevante informatie met vormgever

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tekst2 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. De wettelijke bewaartermijn voor de Belastingdienst is 7 jaar: deze termijn nemen wij in acht.

Delen persoonsgegevens met derden
Tekst2 verstrekt jouw gegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tekst2 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Tekst2 gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekst2. Je kunt een verzoek tot inzage/correctie/verwijdering/intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kristel@tekst2.nl. Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Vind je dat Tekst2 onzorgvuldig met jouw gegevens is omgegaan? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen
Tekst2 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kristel@tekst2.nl.